Regulamin wizyt Salonu Kosmetycznego Piękne Ciało

Regulamin wizyt Salonu Kosmetycznego Piękne Ciało w Opolu, Plac Wolności 4-5

§ 1 Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin, zwany dalej „Regulaminem wizyt”, określa zasady korzystania z Usług świadczonych w Salonie Piękne Ciało zlokalizowanym pod adresem Plan Wolności 4-5, 45-018 Opole, zwanego dalej „Salonem”.
 2. Usługodawca świadczy Usługi w Salonie w dni powszednie od poniedziałku do piątku, w godzinach: od 9:00-19:00 oraz w soboty, w godzinach 09:00-16:00. W pozostałych terminach Salon świadczy usługi po indywidualnym ustaleniu z Klientem.
 3. Klienci Salonu mają obowiązek zapoznania się z Regulaminem przed przystąpieniem do Rezerwacji wizyty na dowolną usługę Salonu, zwaną dalej „Usługą”.
 4. Regulamin wraz z opisem Usługi stanowi umowę o świadczenie Usługi.
 5. Salon kosmetyczny świadczy usługi dla osób zdrowych powyżej 14-go roku życia.  
 6. Salon nie przyjmuje i nie obsługuje osób chorych.
 7. Na terenie całego Salonu ze względów bezpieczeństwa i organizacji pracy nie mogą przebywać osoby poniżej 14-go roku życia
 8. Na terenie całego Salonu, obowiązuje całkowity zakaz palenia i używania tytoniu oraz wyrobów tytoniowych i nikotynowych, w tym papierosów elektronicznych, jak również obowiązuje całkowity zakaz spożywania napojów alkoholowych oraz innego rodzaju używek i środków odurzających.
 9. Ze względu na specyfikę świadczonych usług (strefa ciszy) w poczekalniach obowiązuje zakaz prowadzenia rozmów telefonicznych.
 10. Zabrania się wprowadzania zwierząt na teren Salonu.

§ 2 Definicje

 1. Klient – oznacza osobę fizyczną, która ukończyła 18 lat, posiada pełną zdolność do
  czynności prawnych, która spełnia wymagania opisane w Regulaminie wizyt i korzysta z Usługi.
 2. Dziecko/osoba niepełnoletnia – klient, który nie ukończył 18 lat i korzysta z usług Salonu za zgodą rodzica/opiekuna prawnego. 
 3. Regulamin – oznacza niniejszy Regulamin wizyt, sporządzony i stosowany przez Usługodawcę.
 4. Salon – oznacza lokal, w którym Usługodawca wykonuje zabiegi i świadczy usługi, zlokalizowany pod adresem Plan Wolności 4-5, 45-018 Opole.
 5. Usługa/Zabieg – oznacza usługę świadczoną przez Usługodawcę na rzecz
  Klienta, określoną w § 4 niniejszego Regulaminu wizyt.
 6. Umowa – umowa o świadczenie Usługi zawarta pomiędzy Usługodawcą, a Klientem. 
 7. Zamówienie/Rezerwacja – czynność, oświadczenie woli Klienta zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy z Usługodawcą i spełnienia świadczenia na rzecz Klienta, na warunkach wskazanych w niniejszym Regulaminie. 
 8. Zadatek – forma zabezpieczenia rezerwacji wizyty w danym terminie, którą stanowi określona kwota, szczegółowo opisana w § 5 niniejszego Regulaminu.
 9. Usługodawca – Adam Grzesik prowadzący działalność gospodarczą pod firmą IQBIZNES.PL ADAM GRZESIK pod adresem ul. Nowa 6, 45-235 Opole, NIP: 772 144 92 31, REGON: 592135655 zgodnie z dokumentem wygenerowanym z systemu Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
 10. Konsument – osoba fizyczna zawierająca z Usługodawcą umowę, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 11. Przedsiębiorca na prawach konsumenta – Przedsiębiorca dokonujący zamówienia Produktów związanych z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą, ale nie mających dla przedsiębiorcy charakteru zawodowego, zgodnie z art. 38 a ustawy o prawach konsumenta oraz art. 385/5, art. 556/4, art. 556/5 i art. 576/5 ustawy Kodeks cywilny.
 12. Konto – konto Klienta założone na Stronie, umożliwiające rezerwację terminu Wizyty.
 13. Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, która dokonuje rezerwacji terminu Zabiegu/zawiera umowę o świadczenie Usługi.

§ 3 Klienci

 1. Klientem Salonu jest osoba pełnoletnia.
 2. Dopuszcza się korzystanie z Zabiegów przez osoby niepełnoletnie, powyżej czternastego roku życia za wyraźną zgodą ich opiekuna lub przedstawiciela ustawowego. Pracownik Salonu jest uprawniony do żądania w każdym czasie, przedłożenia stosownej zgody oraz do odmowy świadczenia Zabiegu, w przypadku braku takiej zgody.
 3. Klient jest zobowiązany do podania informacji na temat swojego stanu zdrowia, jeśli jest to konieczne do podjęcia decyzji o wykonaniu określonego zabiegu oraz podpisania oświadczenia o prawdziwości podanych informacji. 
 4. Klient jest zobowiązany do natychmiastowego powiadomienia Usługodawcy o pogorszeniu swojego stanu zdrowia podczas wykonywanego Zabiegu.

§ 4 Świadczone Usługi

 1. Usługodawca świadczy usługi znajdujące się w aktualnym cenniku usług opublikowanym na stronie internetowej https://www.beautymenago.pl/b/pieknecialo (dalej „Strona”) albo stronie internetowej https://salonpieknecialo.pl/cennik/ albo dostępnym w Salonie. 
 2. Klient przed wyborem Usługi może i powinien zapoznać się z jej opisem, czasem trwania oraz ceną. 
 3. Przed rezerwacją Zabiegu Klient jest informowany o najbliższym możliwym terminie wykonania Usługi.
 4. W przypadku uporczywego odwoływania terminu Zabiegu przez Klienta w terminie późniejszym niż dozwolony niniejszym Regulaminem albo niestawiania się na umówioną wizytę bez odwołania wizyty we wskazanym terminie więcej niż 3 razy, Usługodawca jest uprawniony do odmowy świadczenia lub dokonania Rezerwacji kolejnej wizyty danemu Klientowi. 
 5. Usługodawca świadczy Zabiegi także w ramach Pakietu Zabiegów. Pakiet Zabiegów jest ważny przez określony czas i dedykowany jest dla konkretnej osoby wskazanej przez Klienta. Po terminie ważności nie ma możliwości przywrócenia ważności lub skorzystania z Pakietu, a Umowa zawarta pomiędzy Usługodawcą a Klientem wygasa. Pakiet Zabiegów nie może być wymieniony na środki pieniężne. Nie dopuszcza się możliwości zamiany Zabiegów wchodzących w skład Pakietu Zabiegów czy zamiany osoby, na rzecz której Zabiegi wchodzące w skład Pakietu są wykonane. Płatność tytułem Pakietu Zabiegów uiszczana jest na zasadach określonych każdorazowo w opisie Pakietu.
 6. Termin wykonania Zabiegu w ramach Pakietu jest ustalany przez Klienta telefonicznie, mailowo lub podczas wizyty w salonie na recepcji. O ile inaczej nie wskazano w niniejszym paragrafie pozostałe postanowienia Regulaminu znajdują odpowiednie zastosowanie do Zabiegów świadczonych na podstawie Pakietu. W przypadku braku odwołania terminu Zabiegu umówionego w ramach Pakietu w terminie wskazanym w Regulaminie, spóźnieniu uniemożliwiającym wykonanie Zabiegu w pozostałym czasie lub w braku obecności na umówionym Zabiegu Klientowi nie przysługuje dodatkowy termin Zabiegu czy zwrot płatności. 

§ 5 Rezerwacja wizyty i zawarcie Umowy

 1. Usługodawca prowadzi rezerwację i zapisy na wizyty stacjonarnie, telefonicznie lub/i online. Wizyty są potwierdzane poprzez uiszczenie Zadatku, o ile Usługodawca nie wskaże inaczej. Zadatek wpłacany jest na konto bankowe wskazane przez Usługodawcę (także przy użyciu szybkich płatności) w przypadku Rezerwacji dokonywanej poza Salonem, a w przypadku Rezerwacji dokonywanej w Salonie także poprzez płatność w kartą lub w formie gotówkowej. 
 2. W celu potwierdzenia terminu wizyty w Salonie i zawarcia Umowy Klient powinien potwierdzić Rezerwację poprzez opłacenie Zadatku w wysokości do 50% (słownie: pięćdziesiąt procent) ceny rezerwowanej wizyty.
 3. Rezerwację terminu Usługi można składać przez siedem dni w tygodniu, dwadzieścia cztery godziny na dobę za pomocą Strony po zalogowaniu na Konto. Po wyborze Usługi, Klient wybiera przycisk „rezerwuj”. Następnie Klient otrzymuje wiadomość z linkiem do płatności w celu uiszczenia Zadatku. 
 4. Rezerwacji terminu Usługi można dokonać także telefonicznie, za pomocą kanałów social mediów prowadzonych przez Usługodawcę (Facebook, chat na stronie internetowej Usługodawcy, Moja Firma Google), czy w formie przesłania wiadomości e-mail na adres recepcja@salonpiekencialo.pl. W przypadku tych sposobów Rezerwacji terminu Klient wskazuje Usługodawcy Usługę i termin świadczenia Usługi jakie go interesują. Usługodawca w odpowiedzi na wiadomość przesyła informację o dostępnych terminach. Strony ustalają termin Zabiegu, w dalszej kolejności Klient otrzymuje wiadomość sms/e-mail z informacją o sposobie płatności Zadatku, którą Klient powinien dokonać w celu potwierdzenia terminu Zabiegu (Rezerwacji) zgodnie z Regulaminem. 
 5. W przypadku Rezerwacji dokonywanej w Salonie termin wizyty (zawarcie umowy) jest potwierdzany poprzez wydanie papierowego potwierdzenia. 
 6. Zadatek należy opłacić niezwłocznie. W przypadku gdy w dniu następującym po dniu zgłoszenia chęci Rezerwacji terminu Zabiegu do godziny 11:00 Usługodawca nie odnotuje wpłaty Zadatku (a tym samym Klient nie potwierdzi terminu Zabiegu), termin Zabiegu Klienta może zostać odwołany jako niepotwierdzony i może zostać zajęty przez innego Klienta. 
 7. Usługodawca przesyła informację o potwierdzeniu terminu Zabiegu lub niepotwierdzeniu terminu Zabiegu w formie wiadomości sms/e-mail. Usługodawca dokonuje potwierdzenia zawarcia Umowy w dni robocze w godzinach między 9:00-18:00.
 8. W przypadku gdy Klient korzysta z Usług Salonu kilkukrotnie, a umówione przez Niego co najmniej dwa następujące po sobie Zabiegi odbędą się w pierwotnie ustalonym terminie, Usługodawca ma prawo odstąpić od wymogu uiszczenia Zadatku przez takiego Klienta i potwierdzić termin Zabiegu niezwłocznie po otrzymaniu Zamówienia.
 9. Z chwilą skutecznego zgłoszenia Zamówienia Usługi i potwierdzenia terminu Zabiegu przez Usługodawcę (w formie wiadomości sms/e-mail) zostaje zawarta Umowa o świadczenie Usługi. Niniejsze oświadczenie (wiadomość sms) stanowi o przyjęciu oferty Klienta i z chwilą jego otrzymania przez Klienta zawarta zostaje Umowa.
 10. Klientowi przysługuje prawo do nieodpłatnego odwołania terminu Zabiegu w terminie do godziny 18:00 dnia poprzedzającego dzień wykonania Zabiegu niezależnie od przyczyny odwołania.
 11. Nieprzystąpienie do Zabiegu w umówionym terminie bez wcześniejszego odwołania w dozwolonym Regulaminem terminie, spóźnienie na Zabieg uniemożliwiające wykonanie Zabiegu w zarezerwowanym przez Klienta czasie lub odwołanie Zabiegu w terminie późniejszym niż godzina 18:00 dnia poprzedzającego dzień wykonania Zabiegu, skutkuje zatrzymaniem przez Usługodawcę wpłaconego przez Klienta Zadatku.
 12. Salon dopuszcza możliwość odwołania wizyty z usprawiedliwionych i ważnych powodów, niezależnych od Salonu, takich jak: wypadek losowy, choroba lub absencja osoby wykonującej zabieg, nagłe wyłączenie mediów w Salonie, awaria urządzenia. W takiej sytuacji Klient zostaje umówiony na inny dostępny termin uzgodniony przez Strony lub Salon zwraca Zadatek.
 13. W przypadku realizacji Zabiegu Zadatek podlega zaliczeniu na poczet ceny Zabiegu wykonywanego dla Klienta.
 14. Usługodawca uprawniony jest do odstąpienia od wymogu uiszczenia Zadatku przez Klienta i przesłania potwierdzenia terminu Zabiegu niezwłocznie po otrzymaniu Zamówienia od Klienta. 

§ 6 Usługi świadczone drogą elektroniczną

 1. Za pośrednictwem Strony, Usługodawca świadczy na rzecz Klienta usługi drogą elektroniczną.
 2. Podstawową usługą świadczoną drogą elektroniczną na rzecz Klienta przez Usługodawcę jest umożliwienie Klientowi zawarcia umowy ze Usługodawcą drogą elektroniczną. Usługa ta świadczona jest nieodpłatnie. 
 3. Usługodawca świadczy również na rzecz Klienta usługę polegającą na rejestracji i utrzymywaniu Konta oraz zapewnianiu Klientowi dostępu do Konta za pomocą logowania, jeżeli Klient zdecydował się takie konto założyć. Usługa ta świadczona jest na rzecz Klienta w nieodpłatnie. 
 4. W celu założenia indywidualnego Konta Klient powinien wypełnić formularz rejestracyjny i zaakceptować Regulamin. 
 5. Na podany przez Klienta numer telefonu klienta przesyłane jest hasło umożliwiające zalogowanie, co umożliwia Klientowi korzystanie z Konta.
 6. Utworzenie indywidualnego Konta jest konieczne do Rezerwacji Zabiegu i zawarcia Umowy przez Strony.
 7. Z chwilą dokonania skutecznej rejestracji Konta umowa o świadczenie nieodpłatnej usługi drogą elektroniczną zostaje zawarta na czas nieokreślony.
 8. Klient loguje się do Konta poprzez numer telefonu oraz hasło. 
 9. W celu zapewnienia bezpieczeństwa Klientowi i przekazania danych w związku z korzystaniem ze Strony, Usługodawca podejmuje środki techniczne i organizacyjne służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji danych osobowych przez osoby nieuprawnione.
 10. Usługodawca podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego funkcjonowania Strony. Klient jest uprawniony poinformować Usługodawcę o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu Strony.
 11. Zabronione jest udostępnianie danych Konta Klienta osobom trzecim oraz zakładanie kilku Kont przez jednego Klienta. 
 12. W wypadku Klientów będących Konsumentami Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie usługi elektronicznej i usunąć konto Klienta lub pozbawić go prawa do składania Rezerwacji na Usługi w każdym czasie z zachowaniem 14-dniowego okresu wypowiedzenia, z zachowaniem praw nabytych przez Klienta przed rozwiązaniem umowy.
 13. W wypadku Klientów będących Konsumentami Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie usługi elektronicznej i usunąć konto Klienta lub pozbawić go prawa do składania Rezerwacji na Usługi, ze skutkiem natychmiastowym, z ważnych powodów, w przypadku istotnego i rażącego naruszenia przez Klienta postanowień niniejszego Regulaminu, tj. w szczególności w przypadku, gdy Klient korzysta ze Strony i Konta w sposób niezgodny z przepisami prawa lub postanowieniami Regulaminu i niezgodnie z dobrymi obyczajami oraz przeznaczeniem Konta  w sposób uciążliwy dla innych Klientów oraz dla Usługodawcy, kopiuje Usługi Usługodawcy, podaje Usługodawcy dane niezgodne z rzeczywistym stanem prawnym, nieprawidłowe, niedokładne lub naruszające prawa osób trzecich, lub też narusza lub próbuje naruszyć zabezpieczenia techniczne Strony i Konta w celu niedozwolonego uzyskania dostępów do jego zasobów. 
 14. Strony mogą również rozwiązać umowę o świadczenie usług elektronicznych w drodze porozumienia stron w każdym czasie. 
 15. Klient może rozwiązań umowę o świadczenie usług drogą elektronicznych w każdym czasie, z zachowaniem 14-dniowego okresu wypowiedzenia lub w trybie natychmiastowym z ważnych powodów. 
 16. Wskutek usunięcia Konta przez Usługodawcę Klient traci dostęp do wszystkich zasobów dostępnych uprzednio na jego Koncie jak i możliwość Rezerwacji terminu Zabiegu poprzez Stronę.
 17. W celu usunięcia Konta, Klient może skontaktować się w tym celu z Usługodawcą drogą elektroniczną. 

§ 7 Spóźnienia

 1. W celu zadbania o najwyższą jakość i punktualność usług świadczonych w Salonie, Klient powinien stawić się w Salonie na ok. 5-10 minut przed rozpoczęciem Zabiegu, w celu przygotowania się do Zabiegu, m.in. skorzystania z szatni, toalety, uzupełnienia odpowiednich dokumentów.
 2. O każdym potencjalnym spóźnieniu, Klient powinien poinformować pracowników Salonu telefonicznie z wyprzedzeniem co najmniej jednej godziny.
 3. Salon dopuszcza spóźnienie Klienta do 15 minut bez konsekwencji skrócenia długości Zabiegu.
 4. W przypadku spóźnienia powyżej 15 minut, Salon ma prawo odmówić Klientowi wykonania Zabiegu, jeśli przesunięcie czasowe może zdezorganizować pracę Usługodawcy w Salonie w danym dniu. Spóźnienie takie traktowane będzie jak nieodwołanie Zabiegu we wskazanym w niniejszym Regulaminie terminie wraz z konsekwencjami wskazanymi w §5 Regulaminu. 
 5. Każdy przypadek spóźnienia rozpatrywany jest indywidualnie, w zależności od aktualnego obłożenia grafiku Salonu. 

§ 8 Płatności

 1. Klient jest obowiązany do zapłaty za wykonane Usługi. 
 2. Cennik Zabiegów jest dostępny w Salonie i na Stronie. Ceny Zabiegów są cenami brutto i zawierają wszystkie podatki wymagane przez obowiązujące przepisy prawne.
 3. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen Usług prezentowanych na Stronie, wprowadzania nowych Usług, wycofywania Usług, przeprowadzania promocji i dawania rabatów, a także czasowego oferowania Usług nieodpłatnych. Powyższe uprawnienie nie ma wpływu na zamówienia Usług, które zostały złożone przed datą wejścia w życie którejkolwiek ze zmian. Szczegóły i czas trwania zawsze zawarte są w opisie danej Usługi.
 4. Czas trwania każdej promocji jest ograniczony. Rabaty i promocje nie sumują się.
 5. Klient może wybrać następujące formy płatności w przypadku Rezerwacji terminu Zabiegu przez Stronę lub online: 
  • przelewem bankowym – płatne bezpośrednio na konto Usługodawcy (numer konta 58 1050 1504 1000 0090 6846 2002), do przelewu: Adam Grzesik, Nowa 6, 45-235 Opole.
  • przelewem elektronicznym – płatne bezpośrednio na konto Usługodawcy za pośrednictwem systemu Przelewy24.pl, przy czym link do płatności przesyłany jest przez Usługodawcę w wiadomości sms/e-mail w zależności od sposobu dokonania Rezerwacji przez Klienta;  
 6. W Salonie udostępnia się następujące sposoby zapłaty: 
  • płatność gotówką w kasie, 
  • płatność kartą płatniczą, 
  • wcześniejsza płatność przelewem.
 1. Cena za wykonaną Usługę zostanie pomniejszona o wpłacony Zadatek.
 2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do wprowadzenia tymczasowych promocji, bonów podarunkowych czy pakietów zabiegów. Zasady dotyczące ich zakupu oraz czasu trwania, zostaną uregulowane w odrębnym regulaminie.
 3. Usługodawca przekazuje Klientowi paragon lub fakturę po terminie wykonania Zabiegu.

§ 9 Standardy pracy Salonu

 1. Usługodawca oświadcza, że pracownicy są odpowiednio przeszkoleni do pracy na zajmowanym przez nich stanowisku, jak również posiadają wszelkie wymagane certyfikaty, atesty i zezwolenia na pracę w charakterze odpowiadającym ich stanowisku.
 2. Pracownik przed przystąpieniem do Zabiegu, obowiązany jest sprawdzić stan swojego stanowiska pracy i zadbania o posiadanie zapasu materiałów jednorazowych 
  i ochronnych oraz wysterylizowanych narzędzi.
 3. Pracownik, przed przystąpieniem do Zabiegu, jest obowiązany do dokonania dezynfekcji stanowiska, rąk i przedramion do wysokości łokci oraz narzędzi wielokrotnego użytku. Te same czynności pracownik wykonuje w czasie zabiegu, jeśli przerywa jego ciągłość oraz po zakończeniu Zabiegu.
 4. Pracownicy Salonu są zobowiązani do wykonywania zalecanych badań zdrowotnych w celu wyeliminowania wszelkich chorób, infekcji, schorzeń i dolegliwości, które mogłyby narazić Klientów na uszczerbek na zdrowiu lub przenieść się na Klientów.
 5. Pracownicy Salonu z otwartymi ranami i skaleczeniami lub sączącymi się zmianami skórnymi, niedającymi się właściwie zabezpieczyć przed kontaktem z ciałem Klienta, są wyłączani od świadczenia usług do czasu całkowitego usunięcia powyższych odstępstw.
 6. W przypadku niekontrolowanego zranienia Klienta podczas Zabiegu, Zabieg jest natychmiastowo przerywany, a miejsce zranienia jest niezwłocznie myte, dezynfekowane i zabezpieczane sterylnym opatrunkiem stosownym do skali zranienia. Przerwany zabieg jest dokańczany w dogodnym dla Klienta terminie, bez dodatkowej opłaty, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu i wyłącznie po całkowitym wyleczeniu.

§ 10 Obowiązki Usługodawcy

 1. Usługodawca przed wykonaniem Zabiegu jest obowiązany:
  • przeprowadzić z Klientem wywiad dotyczący jego stanu zdrowia,
  • odebrać od Klienta pisemne oświadczenie o stanie zdrowia w przypadku wykonywania Zabiegu, którego charakter tego wymaga,
  • do przedstawienia Klientowi ewentualnych skutków ubocznych, przeciwskazań 
   do wykonania Zabiegu oraz zaleceń pozabiegowych,
  • do przestrzegania zasad higieny i bezpieczeństwa podczas wykonywania Usług,
  • do dezynfekowania lub sterylizowania wykorzystywanych narzędzi.

§ 11 Reklamacje

 1. Klient ma prawo do złożenia reklamacji sposobu wykonania Zabiegu/Usługi lub jego efektów. Do zgłoszenia reklamacji konieczne jest udowodnienie wykonania Zabiegu w Salonie w dowolnej formie. 
 2. Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać dane osobowe Klienta umożliwiające jego identyfikację oraz zapewnienie kontaktu, oraz opis przyczyny reklamacji wraz z zakresem żądań.
 3. Reklamacje składa się w formie pisemnej, osobiście w Salonie, za pośrednictwem listu poleconego nadanego na adres Salonu.
 4. Usługodawca rozpatrzy reklamację w ciągu maksymalnie 14 dni od jej przyjęcia i poinformuje Klienta o jej rozpatrzeniu na podane w tym celu dane kontaktowe. 

§ 12 Dane osobowe

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 RODO (czyli Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych informuję, iż:

 1. Administratorem danych osobowych Klienta jest Adam Grzesik prowadzący działalność gospodarczą pod firmą IQBIZNES.PL ADAM GRZESIK pod adresem ul. Nowa 6, 45-235 Opole, NIP: 7721449231, REGON: 592135655 zgodnie z dokumentem wygenerowanym z systemu Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, zwany w Regulaminie również Usługodawcą. Administrator samodzielnie wykonuje zadania Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Kontaktować z Administratorem możesz się używając poniższych danych: e-mail: kontakt@adamgrzesik.pl, numer telefonu: 516 011 641 lub pisemnie na adres Administratora. 
 2. Dane osobowe Klienta będą przetwarzane na podstawie umowy zawartej pomiędzy Klientem a Administratorem, do zawarcia której dochodzi wskutek akceptacji niniejszego Regulaminu, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO (niezbędność do zawarcia i/lub wykonania umowy). Jest to konieczne dla wykonania tej umowy (realizacji zamówienia Usługi i założenia Konta) a następnie utrzymywania Konta Klienta i obsługi Klienta związanej z zawartą umową. 
 3. Dane osobowe Klienta mogą być przetwarzane również w następujących celach i na następujących podstawach prawnych:
  • wystawienia dowodu zakupu i spełnienia innych obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO (obowiązek wynikający z przepisów prawa);
  • realizacji transakcji płatniczych za pośrednictwem operatora płatności elektronicznych – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO (niezbędność do zawarcia i/lub wykonania umowy);
  • rozpatrzenia reklamacji czy roszczeń — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO (niezbędność do zawarcia i/lub wykonania umowy);
  • ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (prawnie uzasadniony interes administratora);
  • kontaktu telefonicznego w sprawach związanych z realizacją usługi — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO (niezbędność do zawarcia i/lub wykonania umowy);
  • przechowywania nieopłaconych zamówień — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (prawnie uzasadniony interes administratora);
  • tworzenia rejestrów i ewidencji związanych z RODO — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO (obowiązek wynikający z przepisów prawa) oraz art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes administratora);
  • archiwalnym i dowodowym, na potrzeby zabezpieczenia informacji, które mogą służyć wykazywaniu faktów — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (prawnie uzasadniony interes administratora)
  • wykorzystywania cookies na Stronie — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO (zgoda);
  • w celu marketingu bezpośredniego kierowanego do Klienta – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes administratora).
 1. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne w celach związanych z realizacją umowy oraz realizacją prawnie uzasadnionych interesów Administratora. Ich niepodanie spowoduje, że zawarcie i realizacja Umowy będą niemożliwe.
 2. Dane osobowe Klienta będą przetwarzane przez okres realizacji umowy, a także przez okres zabezpieczenia ewentualnych roszczeń zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawnymi. Następnie zostaną usunięte, chyba że zdecyduje się korzystać z usług Administratora i pozostawi je na innej podstawie i we wskazanym mu celu. 
 3. Dane osobowe Klienta będą udostępnianie innym odbiorcom danych, takim, jak na przykład serwisy świadczące usługi utrzymania systemu informatycznego i hostingu, dostawca usługi poczty elektronicznej, czy systemu płatności, kancelarii prawnej, podwykonawcom i zleceniobiorcom, zaangażowanym w pracę przedsiębiorstwa.
 4. W związku z faktem, że Administrator korzysta z zewnętrznych dostawców różnych usług np. Meta Platforms Ireland Limited (Facebook i spółki zależne), Google, Microsoft itp.  dane Klienta mogą być przekazywane do Stanów Zjednoczonych Ameryki (USA) w związku z ich przechowywaniem na amerykańskich serwerach (w całości lub częściowo). Google i Meta Platforms Ireland Limited (Facebook i spółki zależne) stosują mechanizmy zgodności przewidziane przez RODO (np. certyfikaty) lub standardowe klauzule umowne. Będą one przekazywane wyłącznie odbiorcom, którzy gwarantują najwyższa ochronę i bezpieczeństwo danych., m.in. poprzez:  
 • a) współpracę z podmiotami przetwarzającymi dane osobowe w państwach, w odniesieniu do których została wydana stosowna decyzja Komisji Europejskiej,  
 • b) stosowanie standardowych klauzul umownych wydanych przez Komisję Europejską (tak jak ma to miejsce np. w przypadku Google),  
 • c) stosowanie wiążących reguł korporacyjnych zatwierdzonych przez właściwy organ nadzorczy, lub tym, na przekazywanie danych osobowych których, Klient wyraził zgodę.
 1. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych, ich poprawiania, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo żądania dostępu do danych, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uzna, że przetwarzanie jego danych jest niezgodne z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa w zakresie ochrony danych. Przysługuje mu też prawo do bycia zapomnianym, jeśli dalsze przetwarzanie nie będzie przewidziane przez aktualnie obowiązujące przepisy prawa.
 2. Klient posiada też prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, jeżeli podał swoje dane osobowe na podstawie zgody. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na przetwarzanie danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 3. Dane Klienta nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania w rozumieniu RODO, co oznacza, że Administrator nie będzie podejmował automatycznych decyzji, które mają wpływ na prawa i wolności Klienta.
 4. W celu zapewnienia bezpieczeństwa Klientowi i przekazania danych w związku z korzystaniem ze Strony, Usługodawca podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji danych osobowych przez osoby nieuprawnione.
 5. Szczegółowe zasady zbierania, przetwarzania i przechowywania danych osobowych oraz polityka plików cookies zostały opisane w Polityce prywatności, która znajduje się pod adresem: https://salonpieknecialo.pl/jak-chronimy-twoje-dane/

§ 13 Rzeczy pozostawione

 1. Na terenie Salonu do dyspozycji Klientów pozostaje wyznaczone przez Salon miejsce, w którym Klient może pozostawić swoje rzeczy podczas Zabiegu.
 2. Przed opuszczeniem Salonu Klient zobowiązany jest zabrać wszelkie swoje rzeczy, w tym swoje rzeczy pozostawione w wyznaczonym miejscu na czas wykonania Zabiegu.
 3. Zaleca się nieprzechowywanie w wyznaczonym do przechowywania rzeczy w Salonie miejscu rzeczy o znacznej wartości.
 4. W przypadku gdy Klient nie zabierze swoich rzeczy z Salonu po wykonanym Zabiegu i opuści teren Salonu pozostawione przez Klienta rzeczy poczytuje się jako porzucone w myśl art. 180 Kodeksu Cywilnego.

§14 Postanowienia końcowe

 1. Każdy Klient ma prawo wglądu do Regulaminu, cennika i certyfikatów, na które powołuje się Usługodawca.
 2. Konsumentowi przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy zawartej poza Salonem w terminie 14 dni bez podania przyczyny. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Konsument musi poinformować. Usługodawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą elektroniczną). Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Konsument wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od Umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy. Usługodawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, z zastrzeżeniem ust. 3 niniejszego paragrafu. Usługodawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 3. Prawo odstąpienia od Umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w następujących przypadkach:
 4. o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
 5. o świadczenie usługi, w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
 6. o świadczenie usługi, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia.
 1. Konsument przyjmuje do wiadomości, że wykonanie Zabiegu przed upływem terminu do odstąpienia powoduję utratę prawa do odstąpienia od Umowy.
 2. Uprawnienia Konsumenta przysługują w odpowiednim zakresie określonym przez prawo także Przedsiębiorcy na prawach konsumenta.
 3. Uprawnienie do odstąpienia od Umowy zawartej na odległość nie przysługuje Klientowi niebędącemu konsumentem lub Przedsiębiorcą na prawach konsumenta.
 4. Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Konsument ma możliwość m.in. do:
 • a) zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy,
 • b) zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem a Usługodawcą,
 • c) bezpłatnego skorzystania z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika praw konsumenta lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).

Bardziej szczegółowych informacji na temat pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, Konsument może szukać na stronie internetowej http://www.uokik.gov.pl oraz w siedzibach i na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów lub Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej. Konsument może również skorzystać z platformy ODR, która dostępna jest pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr. Platforma służy rozstrzyganiu sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami dążącymi do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

Sprawa może być rozpatrywana przez sąd polubowny tylko po zakończeniu postępowania reklamacyjnego i w przypadku, jeżeli obie strony sporu wyrażą na to zgodę. W pozostałych wypadkach ewentualne spory zostają poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami przepisów Kodeksu postępowania cywilnego i właściwością ogólną.

 1. Umowa, której przedmiotem jest Pakiet Zabiegów może zostać wypowiedziana przez Klienta z zachowaniem 14- dniowego terminu wypowiedzenia. Pobrana przez Usługodawcę płatność za niewykorzystaną w takim wypadku Usługę zostanie zwrócona na rachunek bankowy wskazany przez Klienta. Postanowienia paragrafu 5 Regulaminu znajdują odpowiednie zastosowanie. Wypowiedzenie Umowy, której przedmiotem jest Pakiet Zabiegów wiąże się ze zwrotem płatności obliczonej proporcjonalnie do ilości wykonanych Zabiegów, przy czym w tym wypadku Usługodawca zastrzega, że cena każdego Zabiegu wykonanego w ramach Pakietu Zabiegów do dnia rozwiązania Umowy jest równa cenie jednostkowej Zabiegu dostępnej na stronie w dniu zawarcia Umowy nabycia Pakietu (nie jest równa i proporcjonalna względem ilości Zabiegów wchodzących w skład Pakietu Zabiegów i jego ceny).
 2. Za wszelkie uszkodzenia wyposażenia Salonu, Klienci odpowiadają bez ograniczeń zgodnie z art. 415 kodeksu cywilnego. Za uszkodzenia spowodowane przez osoby niepełnoletnie odpowiedzialni są ich ustawowi przedstawiciele.
 3. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmian w Regulaminie i poinformowania o nich Klienta przed zapisem na wizytę, z ważnych przyczyn to jest np.: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności, zmiany w świadczeniu usług – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. Nowy regulamin wchodzi w życie z dniem wywieszenia go w Salonie. 
 4. Aktualny Regulamin wizyt jest wywieszony i dostępny w Salonie w miejscu widocznym i dostępnym dla Klientów oraz na Stronie. 
 5. Do umów zawartych przed dniem wejścia w życie zmian Regulaminu obowiązują postanowienia obowiązujące w chwili zawierania tych umów.
 6. Wszelkie spory wynikające ze świadczonych Usług winny być w pierwszej kolejności rozwiązywane polubownie. W przypadku niedojścia do porozumienia spory będą rozstrzygane przez sąd właściwości ogólnej. 
 7. Jeżeli którekolwiek z postanowień niniejszego regulaminu zostałoby uznane za nieważne, niezgodne z przepisami prawa lub niewykonalne zostanie ono wyłączone z postanowień niniejszego Regulaminu, które to w dalszym ciągu będą obowiązywać w najszerszym, dopuszczalnym przez prawo zakresie.
 8. Niniejszy Regulamin wizyt obowiązuje od 12.09.2022r. 

WZÓR POTWIERDZENIA WPŁATY ZADATKU

POTWIERDZENIE WPŁATY ZADATKU

Imię i nazwisko klienta: _________________________________________

Potwierdzam wpłatę zadatku w wysokości: _____________________________________

za zaplanowany zabieg: _______________________________________________________

w dniu i godzinie: ___________________________________

Zgodnie z § 5 Regulaminu wizyt Salonu Kosmetycznego Piękne Ciało. 

__________________                                                                                                                                                                                         data, podpis i pieczęć 

-->